PRACE PODNOSZĄCE KONKURENCYJNOŚĆ FIRM

MENU
 

Prace doradcze realizowane w firmie MediaSerwis to ważny wkład w konkurencyjne działania firm - naszych klientów. To strategie, plany, wnioski, sugestie, pomysły, alternatywne rozwiązania mające dwa cele stworzyć przewagi konkurencyjne i obniżyć ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. Oto główne zastosowania prac doradczych:

 • wieloletnie kierunki działania firm

 • planowanie inwestycji w środki produkcji

 • systemy działania i motywacji

 • optymalizacja działania dla działów produkcji i serwisu

 • podnoszenie jakości produktów - budowa, działanie, surowce, wzornictwo

 • rozwijanie współpracy pomiędzy firmami - kooperacja, alianse, konsorcja ...

 • budowa nowych, przebudowa aktualnych ofert handlowych

 • planowanie i optymalizacja działań promocyjnych

 • ergonomia i optymalizacja powierzchni handlowych, magazynowych i operacyjnych

 • zmiana nawyków i podnoszenie jakości obsługi klientów

 • nowe kierunki na działalności gospodarcze o różnej wielkości i zasięgu działania

 • kierunki dla prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych

 • wskazania obszarów prac projektowych wzorniczych nad nowymi produktami Państwa firmy

 

PRACE DORADCZE

 

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY
Praca dostarcza właścicielom i zarządom firm scenariusze rozwoju mając na uwadze realia rynkowe i potrzebę wieloletniego działania. Strategie konstruowane są wokół tworzenia wartości firmy, kreowanie wartości rynkowej dla klientów, stosowania innowacyjnych modeli działania i procesów, efektywności operacyjnej i organizacyjnej oraz wykorzystania standardów i innowacji w technologiach branżowych. Strategia dla już działających firm to nadanie nowych możliwości rozwoju i zmian oraz wykorzystanie ukrytych potencjałów i rezerw. Strategia Rozwoju dla nowych firm to nadanie im od samego początku wieloletnich wizji rozwoju uwzględniając ich codzienną, etapową realizację  wraz z wariantowymi zmianami ograniczającymi ryzyka biznesowe.

 

STUDIUM INNOWACYJNE - TEMATYCZNE
To narzędzie do opracowania pomysłów na rozwiązanie zadanego problemu biznesowego dotyczącego strategii, nowych kierunków rozwoju i inwestycji, nowych ofert i produktów. Studium zawiera listę rozwiązań wyprzedzających aktualną sytuację rynkową pozwalając na budowanie przewagi konkurencyjnej, wykorzystanie szans rynkowych, posiadanych zasobów firmy, tworzenie dla klientów nowych wartości i jakości ofert, opracowanie innowacji i wzornictwa produktów, zmianę struktury biznesowej, nawiązanie aliansów z dostawcami, analizy nowych rynków, wytypowanie kierunku inwestycyjnego i pozyskanie środków inwestycyjnych. Studium Innowacyjne wskazuje nowe szanse i potencjały rynkowe umocowując w nich nowe produkty które mogą przestawić na nowe tory rozwoju aktualną Państwa działalność lub być planem na nowe biznesy i dywersyfikacją inwestycji zasobów finansowych.

 

BADANIA KLIENTÓW, KONKURENCJI i BRANŻY
Realizacja badań ankietowych, telefonicznych, obserwacyjnych konsumentów i klientów B2B.
Badania realizujemy jako wstęp do różnorodnych prac doradczych i projektowych oraz jako oddzielne prace.
Badania będąc źródłem pomysłów i wniosków na najnowsze i konkurencyjne standardy branżowe w dziedzinie procesów działania, ofert i produktów, standardów obsługi klienta ... pozwalają na obniżanie ryzyka podejmowania decyzji biznesowych i tworzenie zmian strategicznych w firmach.

 

 

Optymalizacja firm realizowana jest przez wdrażanie rozpracowanych wniosków z prac:
- badania ilościowe i jakościowe  - rynku, konkurentów, dostawców, kooperantów, klientów,
  pracowników i społeczności
- obserwacje handlowe, usługowe i produkcyjne
- statystyka biznesowa, rynkowa, branżowa
- testy, zakupy kontrolowane,

Prace mają na celu zbadanie, zrozumienie, uszczegółowienie i optymalizację wybranych tematów przed ich ostatecznym wdrożeniem do praktyki firmy - co masz zrobić w godzinę zrób w 15 minut ... To przejście od ogółu do szczegółu pozwala na znaczne oszczędności i ograniczenie ryzyka biznesowego.

Często sygnały od klientów mają moc zmiany od prostych procedur pojedynczych czynności, po zmiany całych procesów a kończąc na nakreśleniu nowych modeli biznesowych niezbędnych do obsługi klientów na nowych poziomach jakości.

 

ANALIZY INNOWACYJNE

HANDEL   PRODUKCJA   USŁUGI   RYNEK MEDIALNY   SFERA PUBLICZNA     PRZESTRZEŃ WIRTUALNA

To niestandardowy mix wywiadu gospodarczego, benchmarkingu, autorskich procedur wnioskowania, analizy obrazów, kreowania innowacji i rozwiązywania problemów. To przepis na Strategię Rozwoju Państwa firmy na najbliższe miesiące i lata. Ten typ prac realizujemy od 20 lat jako samodzielne prace lub jako część wstępną innych prac doradczych i projektowych. Przez ten czas rozwinęliśmy i dalej udoskonalamy autorskie sposoby pozyskiwania informacji, analizowania i wnioskowania. AI to zbiór innowacji, najlepszych praktyk działania, kierunków inwestycji, którymi firmy planują lub aktualnie stosują wyróżniając się na rynku. Analizy Innowacyjne nie są wiedzą będącą standardem dla danej branży - są materiałem wyprzedzającym daną branże w jej rozwoju i sposobach konkurowania, w rozwijaniu ofert i produktów oraz w możliwościach zdobywania klientów, kreowania nowych rynków i potrzeb.

Poza wnioskowaniem z obserwacji i analiz rynku w skład AI wchodzą wnioski i przemyślenia osób realizujących. W tym właśnie miejscu tworzą się nowe i najbardziej konkurencyjne pomysły dające szansę naszym Klientom w rozwijaniu swoich biznesów.

Wsparciem w realizacji Analiz Innowacyjnych jest:
- rozwijana sieć rezydentów zagranicznych
- rozwijany zespół informatyczny wyspecjalizowany w systemach bazodanowych i bigdata

 

 

Przegląd tematów rozwijanych w Analizach Innowacyjnych - poniżej przykład ukierunkowania na tworzenie wartości dodanej w ofertach handlowych i produkcyjnych:

 • nowe trendy i szanse rozwoju dla firmy w kontekście aktualnej branży i branż pokrewnych
  w kontekście krajowym, europejskim i globalnym

 • prezentacja kierunków rozwoju firmy i efektywnych inwestycji, alternatywnych modeli działania

 • wskazania rozwoju nowych ofert i produktów

 • prezentacja propozycji nowych linii produktów, ofert usługowych i doradczych
  oraz propozycje podziału i prezentacji oferty

 • wskazanie nowych rynków zbytu, do których firma może się przygotować

 • pomysły na nowe idee wartości rynkowych oraz nowych formuł działania

 • wskazania do optymalizacji procesów

 • prezentacja pomysłów na innowacje w firmie

 • wskazania wymagań i potrzeb klientów oraz kryjące się za nimi szanse na rozwój

 • pomysły na rozwój działań sprzedażowych, promocyjnych, zarządzania markami

 • szanse i zagrożenia rozwoju firm w branży

 • kierunki poczynań konkurentów i sposoby ich omijania lub kontrowania

 • wskazania na możliwe alianse, kooperację w oparciu nowych partnerów
  biznesowych co ma na celu tworzenie nowej przewagi na rynku

 • pomysły na nowe biznesy w branży

 • wskazania kierunków rozwoju i inwestycji firmy pozwalające w perspektywie 1 - 3 lat rozwijać przewagę rynkową oraz zapewnić przychody podczas dużych zawirowań rynkowych - zamiany w branży, spadek koniunktury itp

 

INNE TYPY ANALIZ INNOWACYJNYCH:

AI - IDEAŁ DZIAŁAŃ SIECIOWYCH
To narzędzie do budowy, korekty, aktualizacji, rozwoju treści i tworzenia nowych usług w sieci internet skierowanych do otoczenia biznesowego firmy, różnych grup klientów oraz kontrahentów i dostawców.

Zgromadzenie najlepszych branżowych praktyk w komunikacji biznesowej w Państwa branży pozwala w pełni świadomie podjąć decyzje o budowie, zasobach i funkcjonalnościach serwisu www, wykupionych usługach sieciowych oraz użytkowaniu wybranych narzędzi społecznościowych.

Prezentacja optymalnej budowy Państwa serwisu wraz z wskazaniem optymalnych zasobów, wytypowaniem technologii informatycznych tworzących nową jakość pozwala przeprowadzić rzetelne kalkulacje i rozplanować w czasie nawet wieloetapowe prace. Docelowo powstaje spójny, konsekwentny i całościowy system aktywności sieciowej - kluczowy element Państwa działań wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych.

 

AI - KONKURENCYJNE TECHNIKI BIZNESOWE
Prace bazują na naszym doświadczeniu w pomocy firmom w dziedzinie zarządzania i marketingu, opracowywania pomysłów na biznesy i nowe produkty. W Pracach zawarta jest wiedza i doświadczenie osób konsultujących, nasze umiejętności obserwacji, wyszukiwania szans i wnioskowania na bazie różnych typów i ilości danych, prac wywiadu gospodarczego, prac badawczych i twórczego myślenia biznesowego. Każde opracowanie to najnowsze i najlepsze praktyki oraz pomysły w dziedzinach wiedzy i technikach biznesowych. To narzędzie do kreślenia, planowania i wdrażania zmian strategicznych, taktycznych i operacyjnych w Państwa firmach - to innowacyjne wsparcie decyzji biznesowych.

Niezależnie od wybranego tematu nadrzędnymi zadaniami Prac jest wypracowanie:
- ograniczenia ryzyka wdrażania zmian w firmach,
- niepowtarzalnych przewag konkurencyjnych,
- oszczędności i obniżanie kosztów nowych projektów.
- optymalizacja oferty, procedur i procesów w firmach
- współpracy kooperacyjnej i aliansowej
- innowacji i nowych technik i technologii
- trwałych relacji między partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami
- mechanizmów zmian i optymalizacji

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY