belka górna znak elektroniczny motyl napis Inspiracje Biznesowe

 
Doradztwo
Biznesowe
Wzornictwo
Przemysłowe
Obsługa
Marketingowa
 

Aktualizacja 2020.03.10

OCHRONA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informujemy, że firma MediaSerwis przetwarza ogólnodostępne informacje pozyskane z uczestnictwa w targach, kongresach i innych spotkaniach biznesowych o charakterze otwartym, lektury prasy gospodarczej, czasopism branżowych i branżowych portali oraz publicznych baz gospodarczych ( KRS, CEIDG, GUS ) w sieci internet tworząc bazę firm i instytucji. Są to wyłącznie dane dotyczące: ogólnego adresu, adresu e-mail, branży w jakiej działa podmiot, daty wysłania korespondencji e-mail, pocztowej lub fax oraz decyzji związanej ze zgodą na dalszy kontakt.

Państwa dane osobowe w zasobach firmy MediaSerwis pojawią się i będą przetwarzane wyłącznie w sytuacji nawiązania korespondencji e-mail, pocztowej, fax z naszej lub Państwa własnej inicjatywy ( dane teleadresowe firmy MediaSerwis są ogólnie dostępne ) z podaniem danych osobowych to znaczy imienia, nazwiska, telefonu służbowego i stanowiska. Analogicznie należy traktować fakt wręczania - wymiany wizytówek na spotkaniach i imprezach biznesowych. Przekazanie danych osobom z firmy MediaSerwis na spotkaniach lub w korespondencji rozumiane jest jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firmę MediaSerwis do czasu zakończenia kontaktów handlowych, rozmów, negocjacji, realizacji transakcji i archiwizacji danych wynikających z przepisów skarbowych. Dane Państwa mogą być usunięte na życzenie w każdej chwili lub po czasie wynikającym z przepisów skarbowych - dotyczy zawartych zleceń.

Dane osobowe, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych są przetwarzane w zasobach firmy MediaSerwis. W świetle powyższego stwierdza się że:

1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: MediaSerwis. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres powyżej oraz elektronicznie na e-mail:
biuro@inspiracjebiznesowe.pl

2.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z podjętej obopólnej współpracy.

3.
Administrator wykorzysta Państwa dane wyłącznie do realizacji umów/zleceń, przesyłania istotnych informacji biznesowych i promocji swoich usług.

4.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- kontrahentom Administratora biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo umowy/ zlecenia
- poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.
Państwa dane osobowe nie podlegają i nie są użytkowane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz nie są łączone z danymi statystycznymi wynikającymi z analizy ruchu na stronach firmowych www Administratora oraz nie są odsprzedawane stronom trzecim.

6.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.

7.
Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 

© Copyright  MediaSerwis. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Kontakt: biuro@inspiracjebiznesowe.pl


 

POWRÓT DO GÓRY